• Clubnieuws

 • HERINNERING CONTRIBUTIE,


  Via deze weg willen wij u informeren dat met ingang van het nieuwe seizoen het tarief van de
  jaarlijkse contributie wijzigt voor alle seniorleden. Voor jeugdleden blijft het tarief ongewijzigd.
  De vaststelling van het nieuwe tarief is vastgesteld tijdens de "Algemene Ledenvergadering" van 21
  december jl.


  Per 1 juli 2019 dient u als senior lid € 144,00 per voetbalseizoen te voldoen. Dit komt neer op € 12,00
  per maand.
  Wij willen u daarom vriendelijk verzoeken uw betaling van de contributie te wijzigen per 1 juli a.s. Als
  de aanpassing niet tijdig is gedaan behouden wij het recht gedurende het seizoen het niet betaalde
  deel alsnog op u te vorderen. Om dit te voorkomen verzoeken wij u de nodige wijzigingen via uw
  bank tijdig door te voeren.


  Wij bedanken u vast voor uw medewerking en gaan er vanuit u middels dit schrijven
  voldoende te hebben geïnformeerd
  . Zijn er nog vragen dan kunt u contact opnemen met de
  penningmeester of met het bestuur.

  Met vriendelijke groet,


  Het Bestuur

   

  Algemene informatie inzake de te betalen contributie:
  De contributie kunt u vooraf per maand of per jaar betalen.
  U dient zelf uw bank (bijvoorbeeld via internetbankieren) opdracht te geven het bedrag over te maken naar de
  contributierekening
  NL11 RABO 0320 3021 99 t.n.v. voetbalvereniging B.N.C.
  Indien u per jaar gaat betalen, dan graag in de maand juli het totaal vooruit betalen voor het gehele seizoen. Gaat u per
  maand betalen dan graag het bedrag overschrijven op de 1
  e van de maand, geldend voor die betreffende maand.
  Een verenigingsjaar of voetbalseizoen begint op 1 juli en eindigt op 30 juni in het daarop volgend jaar.
  Zonder schriftelijke en getekende opzegging (brief of mail), bij de secretaris van de vereniging voor 1 juli, met inachtneming
  van een opzegtermijn van vier weken, wordt het lidmaatschap voor de duur van één verenigingsjaar verlengd.
  Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele jaar
  verschuldigd.