• Contributie

  De Secretariaat zorgt ervoor, dat de verschillende commissies binnen BNC en de KNVB District Noord over de juiste persoonsgegevens beschikken. Adreswijzigingen, wijzigingen in telefoonnummer, aanmeldingen, afmeldingen etc. dienen altijd schriftelijk te worden doorgegeven aan de Secretaris voor zover u die niet zelf kunt aanpassen in de voetbal.nl app van BNC. Het is dus niet voldoende als een eventuele verandering alleen aan de leider wordt doorgegeven. 
  Met vragen over de (betaling van) contributie kunt u contact opnemen met de penningmeester per e-mail aan penningmeester@vvbnc.nl

  • Secretariaat BNC
  • Klinkerweg 97
  • 9684 AC Finsterwolde
  • secretaris@vvbnc.nl

  Vermeld uw lidcode en/of geboorte datum om vergissingen te voorkomen.

   

  Contributie: 2019/2020

  Lidsoort:          Per Maand          Per Jaar

  Senioren               12                   144

  Junioren                 8                     96

   

  Algemene informatie inzake de te betalen contributie:

  De contributie kunt u vooraf per maand of per jaar betalen.
  U dient zelf uw bank (bijvoorbeeld via internetbankieren) opdracht te geven het bedrag over te maken naar de
  contributierekening
  NL11 RABO 0320 3021 99 t.n.v. voetbalvereniging B.N.C.
  Indien u per jaar gaat betalen, dan graag in de maand juli het totaal vooruit betalen voor het gehele seizoen. Gaat u per
  maand betalen dan graag het bedrag overschrijven op de 1
  e van de maand, geldend voor die betreffende maand.
  Een verenigingsjaar of voetbalseizoen begint op 1 juli en eindigt op 30 juni in het daarop volgend jaar.
  Zonder schriftelijke en getekende opzegging (brief of mail), bij de secretaris van de vereniging voor 1 juli, met inachtneming
  van een opzegtermijn van vier weken, wordt het lidmaatschap voor de duur van één verenigingsjaar verlengd.
  Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele jaar
  verschuldigd.


 • Veel gestelde vragen:

  Wanneer ben je volwaardig (spelend) lid bij BNC?
  Je bent volwaardig lid bij BNC als er een volledig ingevuld aanmeldformulier binnen is gekomen bij de secretaris en je als bondslid bij de KNVB bent aangemeld. Hieraan voorafgaand kan er in overleg met voetbaltechnische zaken (VTZ) een aantal proeftrainingen worden mee gedaan, hiervoor is opgave van naam, geboortedatum en mailadres, (dit in verband met interne communicatie, verzekering en calamiteiten) bij de VTZ voldoende; je bent dan aspirant-lid. Na deze periode zal er gevraagd worden of je lid wilt worden. Je gaat dan een leeftijdsgebonden contributie betalen.

  Voor welke periode betaal ik contributie?
  Volgens artikel 8 van de statuten van BNC is ieder lid verplicht om de door het bestuur vastgestelde contributie tot het einde van een seizoen te voldoen. Ereleden zijn van deze verplichting vrijgesteld. Dus samen met de ereleden is iedereen die contributie betaald lid van de BNC.  

   

  Hoe moet de contributie worden voldaan?
  Via een machtiging aan de bank zodat deze de contributie automatisch word overgeschreven naar de contrbutie rekening van BNC.  Het lid is altijd zelf verantwoordelijk voor de betaling van de contributie.

  Wanneer stopt het lidmaatschap en contributieverplichting?
  Alleen aan het einde van het seizoen kan worden opgezegd, dit moet per mail of brief gebeuren bij secretaris@vvbnc.nl Tussentijdse opzeggingen zullen door de secretariaat, onderbouwd met redenen, ter beoordeling aan het voltallig bestuur worden voorgelegd.

   

  Wanneer mag een lid meedoen aan wedstrijden?
  Een lid mag alleen mee doen aan wedstrijden als hij of zij als bondslid is aangemeld bij de KNVB en een leeftijdgebonden contributie betaald. Tevens moet hij of zij vanaf de O13-jeugd in het bezit zijn van een digitale spelerspas. Door schorsingen van de KNVB kan men voor korte- of langere tijd uitgesloten worden van deelname aan wedstrijden.

  Niet speelgerechtigd en toch meespelen?
  Mocht een speler(ster) niet speelgerechtigd zijn en toch spelen is hij of zij strafbaar en zullen we de daaruit voorvloeiende kosten op het lid verhalen.